มาตราฐานน้ำบริโภค

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค 257 เล่ม 1-2521

รายการ

เกณฑ์ที่กำหนดสูงสุด
(maximum  acceptable concentration)

เกณฑ์ที่อนุโลมให้สูงสุด
(maximum  allowable concentration)

1. คุณลักษณะทางกายภาพ

 

 

- สี (colour), Pt-Co  unit

5

15

- รส  (Taste)

ไม่เป็นที่รังเกียจ

ไม่เป็นที่รังเกียจ

- กลิ่น(odour)

ไม่เป็นที่รังเกียจ

ไม่เป็นที่รังเกียจ

- ความขุ่น(Turbidity),NTU

5

20

- ความเป็นกรด-ด่าง (pH  range)

6.5 ถึง  8.5

ไม่เกิน 9.2

2. คุณลักษณะทางเคมี(mg/L)

 

 

- ปริมาณสารทั้งหมด(Total  solids)

500

1500

- เหล็ก(Fe)

0.5

1.0

- มังกานีส(Mn)

0.3

0.5

- ทองแดง(Cu)

1.0

1.5

- สังกะสี(Zn)

5.0

1.5

- ความกระด้าง(Total  Hardness) as CaCo3

300

500

- คัลเซี่ยม(Ca)

75

200

- มักเนเซี่ยม(Mg)

50

150

- ซัลเฟต(SO4)

200

250

- คลอไรด์(Cl)

250

600

- ฟลูออไรด์(F)

0.7

1.0

- ไนเตรต(NO3) as  NO3

45

45

3. คุณลักษณะทางด้านสารเป็นพิษ(mg/L)

 

 

- ปรอท(Hg)

0.0001

-

- ตะกั่ว(Pb)

0.05

-

- อาร์เซนิก(As)

0.05

-

- เซเลเนียม(Se)

0.01

-

- โครเมี่ยม(Cr  hexavalent)

0.05

-

- คัดเมี่ยม(Cd)

0.01

-

4. คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา

 

 

แสตนดาร์ดเพลตเคานต์

500

-

- เอ็มพีเอ็น
(โคลิฟอร์มออร์แกนิสซึมต่อ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร)

น้อยกว่า  2.2

-

- อี.โคไล (E.coll)

ไม่มี

-

มาตรฐาน้ำดิบขององค์การอนามันโลก

รายการ

เกณฑ์กำหนดสูงสุด

1. คุณลักษณะทางกายภาพ

 

- สี (Colour) ,Pt-Co unit

300

2. คุณลักษณะทางเคมี(มิลลิกรัม/ลิตร)

 

- ปริมาณสารละลายทั้งหมด(Total  Dissolved  Solids)

1,500

- เหล็ก(Fe)

50

- มังกานีส(Mn)

5

- ทองแดง(Cu)

1.5

- สังกะสี(Zn)

1.5

- มักเนเซี่ยม+โซเดียมซัลเฟต(MgSO4+NaSO4)

1,000

- อัลคิล  เบนซิล  ซัลโฟเนต(Alkyl Benzyl  Sulfonates)

0.5

- ไนเตรต(NO3)asNO3

45

- ฟลูออไรด์(F)

1.5

3. คุณลักษณะทางสารเป็นพิษ (มิลลิกรัม/ลิตร)

 

- ฟิโนลิก  ซับแสตนซ์

0.002

- อาร์เซนิก(As)

0.05

- คัดเมี่ยม(Cd)

0.01

- โครเมี่ยม(Cr hexavalent)

0.05

- ไซยาไนด์(CN)

0.2

- ตะกั่ว(Pb)

0.05

- เซเลเนี่ยม(Se)

0.01

- เรดิโอนิวไคลด์(gross  beta  activity)

1,000

4. คุณลักษณะทางด้านมลภาวะ(มิลลิกรัม/ลิตร)

 

- ซี โอ ดี (C O D)

10

- บี โอ ดี(B O D)

6

- ไนโตรเจนทั้งหมด(NO3)

1

- แอมโมเนีย(NH3)

0.5

- ซี ซี อี(Carbon Chloroform Extract)

0.5

- กรีซ(Grease)

1

มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำทางบักเตรี

การแบ่งชั้น

MP/100 ml. coliform bacteria

ชั้นที่ 1 แหล่งน้ำมีคุณลักษณะเพียงผ่านกรรมวิธี ฆ่าเชื้อโรค จึงใช้เป็นน้ำประปาได้

0 - 50

ชั้นที่ 2 แหล่งน้ำมีคุณลักษณะทางบักเตรีที่ต้องผ่านกรรมวิธีการตกตะกอน การกรอง และการฆ่าเชื้อโรค จึงใช้เป็นน้ำประปาได้ 

50 - 5000

ชั้นที่ 3 แหล่งน้ำมีปริมาณมลพิษเพิ่มขึ้นจำเป็นต้องใช้กรรมวิธีเพิ่มเติมจากที่ได้ระบุไว้ในชั้นที่ 2 จึงใช้เป็นน้ำประปาได้

5000 - 50000

ชั้นที่ 4 แหล่งน้ำมีปริมาณมลพิษมากไม่อาจใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการประปาได้ เว้นไว้แต่ว่าได้ผ่านกรรมวิธีพิเศษ ซึ่งได้ออกแบบไว้เป็นการเฉพาะแห่งให้ใช้แหล่งน้ำนั้น เมื่อไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

>50000

หมายเหตุ  ถ้าพบว่า  40% ของจำนวน coliform  bacteria  ที่แสดงในค่า  pH เป็น Faecal  coliform  ในแหล่งน้ำใด  ให้จัดแหล่งน้ำนั้นอยู่ในชั้นที่สูงขึ้นไป  (คือ มีความสกปรกมากขึ้น)

INTERNATIONAL  STANDARDS  FOR  DRINKING - WATER  

1. Compounds  Affecting the potability of water

 

 Substance

Maximum  allowable  limit

- Total dissolved  solids

1500 mg/l

- Iron

50 mg/l

- Manganese(assuming that the ammonia content  is less than 0.5 mg/l)

5 mg/l

- Copper

1.5 mg/l

- Zine

1.5 mg/l

- Magnesium  plus  sodium sulfate

1000 mg/l

- Alkyl benzyl sulfonates (ABS : surfactants)

0.5 mg/l

2. Components  hazardous  to  health

 

 Substance

Maximum  allowable  limit

- Nitrate  as  NO3

454 mg/l

- Fluoride

1.5  mg/l

3. Toxic  substances

 

 Substance

Maximum  allowable  limit

- Phenolic substances

0.002  mg/l

- Arsenic

0.05  mg/l

- Cadmium

0.01  mg/l

- Chromium

0.05  mg/l

- Cyanide

0.2   mg/l

- Lead

0.05  mg/l

- Selenium

0.01  mg/l

- Radionuclides(gross  beta activity)

1000  mg/l

4. Chemical  indicators  of  pollution

 

Indicator

Maximum  limit  of pollution

- Chemical  oxygen  demand  (COD)

10  mg/l

- Biochemical  oxygen  demand  (BOD)

6   mg/l

- Total  nitrogen  exclusive  of NO3 

1  mg/l

- NH3

0.5  mg/l

- Carbon  chloroform  (CCE : organic  pollutants)

0.5  mg/l

- Grease

1   mg/l

5. Bacteriological  Standards

 

Classification

MPN/100  ml  coliform  bacteria

- Bacterial  quality  applicable  to  disinfection  treatment  only 

0-50

- Bacterial  quality  requiring conventional  methods of  treatment(coagulation,Filtretion, disinfection) 

50-5000

- Heavy pollution  requiring extensive types of treatment  

5000-50000

- Very  heavy  pollution, unacceptable  unless  special  treatment  designed for such  water  are  used ; source to  be used  only  when  unavoidable

greater  than  50000

Last Updated ( Friday, 25 September 2009 )

 

Visitors: 289,298